REGULAMIN

Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki sprzedaży prowadzonej przez firmę:

Suncanna

Franciszek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Franciszek Piotrowski Suncanna
ul. Mickiewicza 37/58; 01-602 Warszawa
NIP: 525-251-87-56

REGON: 382120840

za pośrednictwem sklepu internetowego;
www.suncanna.pl

(zwaną dalej: „Sklepem Internetowym”)

Adres:

 ul. Mickiewicza 37/58   01-602 Warszawa

e-mail: suncanna@gmail.com

DEFINICJE

   1. Dni robocze: – oznaczają dni tygodnia od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.

   2. Dostawa: oznacza czynność faktyczną polegającą na dostarczeniu Klientowi przez Sprzedawcę, za pośrednictwem Dostawcy, Towaru określonego w zamówieniu.

   3.Dostawca: oznacza podmiot, z którym współpracuje Sprzedawca w zakresie dokonywania Dostawy Towarów:

       a) firmę kurierską ...

       b) ...

   4. Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadającą

osobowości prawnej, w myśl art. 431 K.c. prowadzi we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową w związku z czynnościami prawnymi, których zakres obejmuje treść niniejszego regulaminu.

   5. Konsument: osoba fizyczna, która zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego (ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny Dz. U. 1964 Nr 16, poz. 93 ze zm. - w dalszej części regulaminu zwany K.c.) dokonuje z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

    6. Klient: Konsument lub Przedsiębiorca zawierający umowę cywilno-prawną ze Sprzedawcą/Usługodawcą.

    7. Towar/y: oznaczają wszelkie rzeczy ruchome oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym www.suncanna.pl

    8. Zamówienie: oświadczenie woli konsumenta, które w sposób bezpośredni zmierza do zawarcia umowy sprzedaży. Oświadczenie to winno zawierać w szczególności rodzaj i liczbę towaru.

    9. Koszyk zamówień: aplikacja informatyczna dostępna na stronie www.suncanna.pl, która

umożliwia złożenie zamówienia. Za pomocą Koszyka zamówień Klient wskazuje towary jak

również ich ilości, przelicza całkowitą wartość zamówienia oraz koszt dostawy.

   10.Umowa sprzedaży: oznacza umowę cywilno-prawną na mocy, której sprzedawca – przedsiębiorca zobowiązuje się przenieść na kupującego – konsumenta własności rzeczy (towarów) i wydać mu rzecz, a kupujący – konsument zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

   11. Umowa zawarta na odległość: oznacza każdą umowę zawartą pomiędzy sprzedającym (przedsiębiorcą) a kupującym (konsumentem) w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.

   12. Lokal przedsiębiorcy: miejsca prowadzenia działalności gospodarczej przez Suncanna

Franciszek Piotrowski na stałe: ul. Mickiewicza 37/58, 01-625 Warszawa

   13. Trwały nośnik: oznacza materiał (papier, płyta CD/DVD, pendrive, dysk twardy, karta pamięci etc) Jak również narzędzie (poczta elektroniczna – e-mail, wiadomość SMS/MMS, etc umożliwiające Klientowi przechowywanie informacji kierowanych osobiście do niego, w sposób umożliwiający dostęp do informacji w przyszłości przez czas odpowiedni do celów, jakim te informacje służą oraz które pozwalają na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci. Trwały nośnik pozwala na odtworzenie przechowywanych informacji w niezmienionej postaci – czyli bez ingerencji podmiotu, który był ich twórcą. Trwałym nośnikiem nie jest strona internetowa.

   14. Treści cyfrowe: dane wytwarzane oraz dostarczane w postaci cyfrowej.
   15. Usługa świadczona drogą elektroniczną: oznacza wykonanie usługi świadczonej przez

usługodawcę na odległość (bez jednoczesnej obecności stron), poprzez przekazanie danych na indywidualne żądanie usługobiorcy, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową oraz przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci teleinformatycznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lipca 2004r. – Prawo telekomunikacyjne (Dz. U 2004..)

   16. Usługodawca: Franciszek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Suncanna Franciszek Piotrowski ul. Mickiewicza 37/58; 01-602 Warszawa NIP... REGON ...:, za pośrednictwem sklepu internetowego www.suncanna.pl:

   17. Sprzedawca/Sprzedający: Franciszek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Suncanna Franciszek Piotrowski ul. Mickiewicza 37/58; 01-602 Warszawa NIP... :, za pośrednictwem sklepu internetowego www.suncanna.pl

   18. Sklep Internetowy: oznacza strony internetowe, pod którymi Sprzedawca prowadzi Sklep Internetowy, działające w domenie www.suncanna.pl, za pośrednictwem którego Klient może złożyć Zamówienie.

   19. Usługobiorca: osoba fizyczna osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z usługi świadczonej przez usługodawcę drogą elektroniczną.

   20. Gwarancja: dobrowolne zobowiązanie się producenta, udzielane na podstawie oświadczenia gwarancyjnego, które określa jego obowiązki oraz uprawnienia Kupującego), w przypadku gdy towar nie ma właściwości określonych dokumencie gwarancji. Gwarancja stanowi podstawę prawną do dochodzenia od gwaranta odpowiedzialności za towar wadliwy .

   21. Rękojmia: jeden ze sposobów dochodzenia odpowiedzialności przez Klienta od sprzedawcy w związku z ujawnioną wadą fizyczną lub prawną zakupionego towaru, określony w przepisach kodeksu cywilnego.

WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   1. Regulamin określa warunki dokonywania przez Sklep Internetowy www.suncanna.pl sprzedaży towarów na odległość, a także świadczenia usług drogą elektroniczną korzystania za pośrednictwem sklepu internetowego www.suncanna.pl oraz z oferowanych za jego pośrednictwem usług świadczonych drogą elektroniczną.

   2. Niniejszy regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18.07. 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002. 144.1204 z zm.).

   3. Sklep Internetowy www.suncanna.pl zamieszcza za pośrednictwem Internetu informacje na temat swojej oferty na stronie www.suncanna.pl i świadczy stosownie do treści niniejszego regulaminu następujące usługi drogą elektroniczną :

a) umożliwia kupowanie towarów znajdujących się w bazie sklepu internetowego www.suncanna.pl za pomocą koszyka zamówień,

b) umożliwia subskrypcję newslettera zawierającego informacje handlowe.

   4. W celu złożenia zamówienia oraz skorzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez usługodawcę jest posiadanie aktywnego nr telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej oraz spełnienie minimalnych

wymagań technicznych, takich jak: przeglądarka internetowa w

wersji co najmniej Internet Explorer 11 lub Chrome 66 lub FireFox 60 lub Opera 53 lub Safari 5

lub nowszych, z włączoną obsługą języka Javascript, ActiveX, akceptująca pliki typu „cookies”

oraz łącze internetowe o przepustowości co najmniej 256 kbit/s. Strona Internetowa Sklepu

Internetowego jest zoptymalizowana dla minimalnej rozdzielczości ekranu 1024x768 pikseli

   5. Usługodawca/Sprzedawca wykorzystuje pliki typu cookie, aby gromadzić informacje związane

z korzystaniem ze sklepu internetowego www.suncanna.pl przez Klienta, dostosowania sposobu

wyświetlania ofert sprzedażowych do potrzeb Usługobiorców oraz do prowadzenia statystyk

oglądalności podstron sklepu internetowego www.suncanna.pl

   6. Usługobiorca może w każdej chwili usunąć umieszczone pliki cookie lub zablokować

umieszczanie plików cookie za pomocą opcji dostępnych w jego przeglądarce internetowej.

Szczegółowe informacje odnośnie zasad przechowywania i dostępu do informacji na

urządzeniach Użytkownika zawarto w Polityce Cookies dostępnej pod

adresem http://suncanna/polityka-cookies. (?)

   7. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą wypełnienia i potwierdzenia przez Usługobiorcę odpowiedniego formularza (wysyłkowego/ newsletter) znajdującego się na stronie sklepu.

   8. Umowa każdorazowo zastaje zawarta na czas nieokreślony i może zostać rozwiązana przez każdą ze stron w każdym czasie i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą stronę przed rozwiązaniem w/w umowy oraz postanowień określonych w § 2 ust. 9 regulaminu.

WARUNKI SPRZEDAŻY

   1. Wszystkie ceny podane na stronach internetowych www.suncanna.pl są cenami brutto podanymi w złotych polskich (PLN) oraz zawierają należny podatek od towarów i usług VAT.

   2. Wszystkie podane ceny towarów nie zawierają kosztów wysyłki.

   3. W celu złożenia zamówienia w Sklepie Internetowym, konieczne jest posiadanie przez Klienta aktywnego numeru telefonu oraz aktywnego konta poczty elektronicznej.

   4. W przypadku, gdy towar występuje w różnych opcjach takich jak np rozmiar, długość, pojemność, , sposób wykończenia etc. ceny mogą różnić się w zależności od wskazanego wariantu. W takiej sytuacji ceny konkretnych wariantów są ściśle oraz precyzyjnie wskazane.. Ceny te są widoczne w momencie dodawania towaru do koszyka zamówień.

   5. W koszyku zamówień Klient wybiera formę dostawy jak również formę płatności. Klient uzyska wówczas informację na temat całkowitej wartości zamówienia uwzględnia wszelkie dodatkowe koszty transportu, dostaw lub usługi pocztowe lub inne koszty.

   6. Zamówienia w Sklepie Internetowym www.suncanna.pl można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu przez cały rok.

   7. Zamówienie jest złożone skutecznie, jeżeli Klient prawidłowo wypełni formularz zamówienia oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który towar ma być wysłany i numer telefonu oraz adres e-mail.

   8. W wypadku gdy podane dane nie są kompletne, Sprzedający skontaktuje się z Klientem. Jeśli kontakt z Klientem nie będzie możliwy, Sprzedający ma prawo do anulowania Zamówienia.

   9. Sklep Internetowy www.suncanna.pl zastrzega sobie prawo do dokonywania na bieżąco zmian

zarówno w cenach towarów oferowanych przez usługodawcę, jak i w wysokości opłat za doręczenie towaru do usługobiorcy. Każdorazowa zmiana nie narusza praw osób, które złożyły zamówienia on-line bądź zawarły umowę sprzedaży przed dokonaniem jakichkolwiek wyżej wymienionych zmian w cennikach.

   10. Dla zawarcia ważnej umowy sprzedaży Klient poprzez Koszyk Zamówień powinien:

a) prawidłowo wypełni formularz zamówienia w koszyku zamówień oraz prawidłowo poda dane kontaktowe w tym dokładny adres, na który Towar ma być wysłany oraz numer telefonu i adres e-mail

b) potwierdzić, że jest się świadomym tego, że zamówienie wiąże się z obowiązkiem dokonania zapłaty poprzez aktywowanie linku “Zamawiam ...” (?)

   11. Na adres e-mail kupującego Sklep Internetowy www.suncanna.pl przesyła wiadomość gdzie

przekazuje konsumentowi w jasny i wyraźny sposób informacje dotyczące złożonego

zamówienia, a w szczególności:

a) głównych cech towarów w zakresie w jakim jest to właściwe dla danego ich rodzaju,

b) łącznej ceny wraz z podatkami, wszelkimi dodatkowymi opłatami za transport,

dostawę lub usługi pocztowe,

c) podanych w formularzu wysyłkowym: danych adresowych i kontaktowych

mających umożliwić poprawną dostawę zamówionych towarów.

  12. Sklep Internetowy www.suncanna.pl dostarcza Klientowi w momencie wydania towaru paragon fiskalny lub na wniosek konsumenta fakturę VAT. Możliwym jest także późniejsze wystawienie faktury dokumentującej dokonaną sprzedaż, również w sytuacji gdy została ona już potwierdzona paragonem, jednakże niezbędny jest zwrot przez Klienta oryginału paragonu.

PŁATNOŚCI

   1. Klient ma możliwość dokonania płatności za zamówiony towar, poprzez:

a)  Przelew na poniższy bankowy na rachunek Sprzedającego: Franciszek Piotrowski Suncanna Bank BNP Paribas

 79 1750 0012 0000 0000 4100 0872

b)  zapłatę gotówką w formie pobrania, gdzie kwota należności pobierana jest przez listonosza lub kuriera w momencie dostawy towarów.

c)  Zapłatę kartą płatnicza lub przelewem bankowym poprzez zewnętrzny system płatności ... , obsługiwany przez firmę ... S.A Za pośrednictwem ...

   2. Wszystkie akceptowane środki płatności zaznaczone są w jasny oraz wyraźny sposób na początku procesu składania zamówienia w koszyku zamówień.

   3. W przypadku rozwiązania umowy Sklep Internetowy www.suncanna.pl bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia rozwiązania umowy, dokonuje zwrotu każdej kwoty wpłaconej zgodnie z warunkami umowy.

DOSTAWA

   1. Zamówione towary dostarczane są Klientowi, zgodnie z jego wskazaniem za pośrednictwem: a) firmy kurierskiej;

b) ......

   2. Dostawa towarów ograniczona jest do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej

   3. Dostawa Towarów odbywa się na adres wskazany przez Klienta w potwierdzonym zamówieniu.

KOSZTY DOSTAWY

Paragraf

POSTĘPOWANIE REKLAMACYJNE

   1. Sklep Internetowy www.suncanna.pl jako sprzedawca ponosi wobec nabywcy odpowiedzialność za zgodność towaru z umową, na zasadach określonych w K.c.. Sprzedawca odpowiada względem nabywcy, jeżeli sprzedany towar ma wadę fizyczną lub prawną, (art. 556 -a. 576 K.c.).

   2. W sytuacji stwierdzenia niezgodności towaru z umową sprzedaży przed upływem okresu odpowiedzialności sprzedającego ,( dwóch lat od wydania towaru), nabywca jest zobowiązany zawiadomić sprzedawcę o zaistniałej sytuacji, poprzez:

a)  nadanie zawiadomienia przesyłką poleconą na adres siedziby Sprzedającego; lub

b)  wysyłanie zawiadomienia na adres e-mail suncanna@gmail.com;

   3. Dla zawiadomień o których mowa w ustępie 2. Klient może skorzystać z wzoru określonego w Załączniku nr ... do niniejszego Regulaminu. Jednakże Klient może złożyć jakiekolwiek inne

jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

a) imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego reklamację,

b)  określenie reklamowanego towaru, w zakresie w jakim jest to właściwe jego rodzaju (przykładowo: producent, nazwa, rozmiar , kolor,),

c)  dowód zakupu towaru podlegającego reklamacji,

d)  opis niezgodności towaru oraz termin w jakim wada została wykryta oraz

okoliczności uzasadniające reklamację,

e)  oświadczenie zawierające żądanie reklamującego,

f)  datę wniesienia reklamacji,

g)  podpis zgłaszającego reklamację,

h)  w przypadku przesłania zgłoszenia e-mailem zgodę na przetwarzanie przez

Sprzedającego adresu e-mail zgłaszającego.

   4.Jeżeli towar jest niezgodny z umową sprzedaży, kupujący, może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady. Ponadto kupujący, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wskazany przez nabywcę jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru zgodnego z umową, rodzaj jak również stopień stwierdzonej niezgodności, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie naraziłby kupującego inny niż żądany przez niego sposób zaspokojenia. Obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady. Nabywca nie może odstąpić od umowy, jeżeli wada jest nieistotna.

   5. W celu umożliwienia Sprzedawcy podjęcia decyzji o uznaniu bądź nie reklamacji, Konsument obowiązany jest odesłać reklamowane towary do siedziby Sprzedawcy albo przekazać je Sprzedawcy albo osobie upoważnionej przez niego do ich odbioru, bez zbędnej zwłoki, tak aby Sprzedawca mógł dokonać oględzin lub oddać reklamowane towary celem zaopiniowania ich przez rzeczoznawcę. towar podlegający reklamacji powinien odpowiadać podstawowym wymaganiom higienicznym. W przypadku uznania roszczeń konsumenta za zasadne sprzedawca zwraca reklamującemu poniesione koszty dostarczenia (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wyraźnie wybranego przez konsumenta sposobu dostawy innego, niż zwyczajowa oraz powszechnie przyjmowana forma dostawy wskazana wcześniej przez sprzedawcę, która wiązałaby się z niższymi koszt​​. ​

   6. Przeprowadzenie lub prowadzenie przez Sklep Internetowy www.suncanna.pl postępowania reklamacyjnego nie ogranicza:

a)​ uprawnienia konsumenta do korzystania z bezpłatnej pomocy prawnej którą każdy konsument może uzyskać m. in. u miejskich lub powiatowych rzeczników konsumentów;

b) dostępu do pozasądowych procedur rozpatrywania reklamacji i środków zaskarżenia.

   7. W przypadku gdy sprzedawca/usługodawca nie uzna reklamacji konsumenta, zaś konsument się nie zgadza z jego decyzją może zwrócić się o mediację lub rozstrzygnięcie do sądu polubownego. na stronie http://www.uokik.gov.pl dostępny jest wykaz Stałych Polubownych Sądów Konsumenckich działających przy Wojewódzkich Inspektoratach Inspekcji Handlowej Niezależnie od powyższego Sklep Internetowy www.suncanna.pl wskazuje, że istnieje możliwość pozasądowego rozstrzygania sporów dotyczących zobowiązań́ umownych wynikających z internetowych umów sprzedaży zawartych pomiędzy Konsumentami i Przedsiębiorcami na szczeblu unijnym, przy pomocy Platformy ODR, która stanowi punkt dostępu dla konsumentów oraz przedsiębiorców pragnących pozasądowego rozstrzygania sporów objętych Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21.05.2013 r. Platforma ODR działająca pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr jest interaktywną stroną internetową, do której możliwy jest elektroniczny jak również bezpłatny dostęp we wszystkich urzędowych językach instytucji Unii Europejskiej.

ZWROT TOWARU

   1. Z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w § 8 ust. 12, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawieranej na odległość przez okres czternastu dni bez podawania powodów oraz bez ponoszenia żadnych kosztów innych niż koszty przewidziane w § 8 ust. 11.

   2. Okres odstąpienia, o którym mowa w § 8 ust. 1, wygasa po czternastu dniach liczonych od dnia, w którym Konsument albo strona trzecia inna niż przewoźnik oraz wskazana przez konsumenta wejdzie w posiadanie towaru.

   3. Konsument informuje przedsiębiorcę przed upływem okresu odstąpienia o swojej decyzji odstąpienia od umowy. W tym celu konsument może:

skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia, wskazanego w Załączniku nr ...; lub
złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie, w którym w jednoznaczny sposób informuje o swojej decyzji odstąpienia od umowy.

   4. Termin, o którym mowa § 8 ust. 2, jest dotrzymany, jeżeli Konsument nadał oświadczenie o skorzystaniu z prawa odstąpienia przed upływem tego terminu.
   5. Ciężar dowodu skorzystania z prawa odstąpienia zgodnie oraz terminu złożenia oświadczenia o odstąpieniu spoczywa na Konsumencie.

   6. W przypadku odstąpienia od w myśl niniejszego paragrafu Sklep Internetowy www.suncanna.pl zwraca wszystkie kwoty otrzymane od konsumenta, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w terminie 30 dni od dnia od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo odpowiednia dnia zwrotu towaru przez konsumenta

   7. W przypadku gdy Sprzedawca nie złoży propozycji, że odbierze towar od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które z powyższych zdarzeń nastąpi wcześniej .

   8. Zwrotu płatności Sklep Internetowy www.suncanna.pl dokonuje przy użyciu takiej formy płatności jaka została wskazana przez Konsumenta (przelew na konto bankowe lub przekaz pocztowy); w każdym przypadku w związku z tym zwrotem konsument nie ponosi kosztów.

   9. Konsument odsyła towar albo przekazuje je przedsiębiorcy bądź wskazanej przez niego osobie, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym złożył przedsiębiorcy oświadczenie o odstąpieniu od umowy.

   10. Odsyłane towary winny być w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była niezbędna w granicach prawidłowego zapoznania się z towarem. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, jak również cech oraz funkcjonowania towaru . Konsument odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy, które nastąpiło od dnia w którym objął towar w posiadanie albo w którym strona trzecia inna niż przewoźnik oraz wskazana przez konsumenta weszła w posiadanie towarów jak również wynikające z niewłaściwego obchodzenia się z rzeczą w stopniu większym niż konieczny do stwierdzenia charakteru, właściwości lub sposobu działania towaru.

   11. Towary oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym www.suncanna.pl mogą zostać wysłane pocztą; koszt odesłania powinien zostać oszacowany przez Konsumenta w oparciu o cennik usług Poczty Polskiej S.A. jeszcze przed zawarciem umowy na odległość.​

​   12. Sklep Internetowy www.suncanna.pl nie przewiduje prawa odstąpienia określonego w § 8 ust. 1-11 w odniesieniu do umów zawieranych na odległość w poniższych przypadkach:

a)  o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, iż po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy,

b)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia,

c)  w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

TRYB POSTĘPOWANIA REKLAMACYJNEGO DLA USŁUG ŚWIADCZONYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

   1. Usługodawca oświadcza, że dołoży starań aby zapewnić w pełni poprawne oraz bezpieczne działanie Sklepu Internetowego www.suncanna.pl oraz usług świadczonych drogą elektroniczną .

   2. Informacje o nieprawidłowościach, usterkach lub przerwach w funkcjonowaniu usług usługobiorca może zgłaszać w następujący sposób::

a)  wysyłając listem poleconym zawiadomienie na adres siedziby przedsiębiorcy;

b)  wysyłając zawiadomienie na adres e-mail: suncanna@gmail.com.

   3. Usługobiorca może złożyć jakiekolwiek inne jednoznaczne zawiadomienie na trwałym nośniku, gdzie wskazane zostaną co najmniej:

a)  imię, nazwisko oraz adres zgłaszającego reklamację,

b)  określenie wykrytej nieprawidłowości, w zakresie w jakim jest to właściwe dla

danego rodzaju wady oraz terminu w jakim została wykryta,

c)  datę wniesienia reklamacji,

d)  podpis zgłaszającego reklamację,

   4. W sytuacji przesłania przez usługobiorcę zgłoszenia poprzez e-mail, z jednoznacznym wyrażeniem zgody na przetwarzanie przez przedsiębiorcę adresu e-mail zgłaszającego.

   5. Usługodawca zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie zgłoszone nieprawidłowości i wady.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE
  1. Sklep Internetowy www.suncanna.pl nie ponosi odpowiedzialności za blokowanie przez administratorów serwerów pocztowych przesyłania wiadomości e-mail na adres wskazany przez klienta iza usuwanie oraz blokowanie poczty e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta, czy inne działania podmiotów trzecich nieleżące po stronie Usługodawcy

  2. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy prawa polskiego, W tym Kodeksu cywilnego i przepisy Ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz. U. z 2014.827) oraz Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz. U. 2002 . 144.1204).

  3. Wszystkie nazwy towarów zamieszczone na stronie Sklepu Internetowego www.suncanna.pl używane są w celach identyfikacyjnych i mogą być chronione oraz zastrzeżone na podstawie przepisów Ustawy Prawo własności przemysłowej (Dz. U.119.2003.1117).

  4. Regulamin udostępniany jest nieodpłatnie, w każdym czasie, za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie głównej Sklepu Internetowego www.suncanna.pl oraz w koszyku zamówień (przed zawarciem umowy). Można sporządzić jego wydruku jak również zapisać w pliku.

5. Sklep Internetowy www.suncanna.pl zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszego regulaminu.

ADRES

ul. Mickiewicza 37/58

01-602 Warszawa

KONTAKT

e-mail: suncanna@gmail.com

HELP
  • Ikona szara Facebook
  • Grey Instagram Icon

© 2018 by Suncanna

0