Regulamin sklepu Suncanna

 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Sklep internetowy SUNCANNA, dostępny pod adresem internetowym Suncanna www.suncanna.pl  prowadzony jest przez Suncanna Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 37/58, 01 – 625 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod nr 0000845374, REGON 386261419, NIP 5252825636.
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.
 3. Warunkiem dokonywania zakupów w sklepie www.suncanna.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminem oraz akceptacja jego postanowień.
 1. DEFINICJE
 1. Sprzedawca ​- Suncanna Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 37/58,
  01 – 625 Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS.
 2. Klient ​- każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 3. Konsument ​- osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedawcą umowę w ramach Sklepu, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.
 4. Przedsiębiorca ​- osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu.
 5. Sklep ​- sklep internetowy prowadzony przez Sprzedawcę pod adresem internetowym www.promat-disp.com.pl
 6. Umowa zawarta na odległość – umowa zawarta z Klientem w ramach systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 7. Regulamin ​- niniejszy regulamin Sklepu.
 8. Zamówienie ​- oświadczenie woli Klienta składane za pomocą wysłanej wiadomości e-mail lub Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 9. Konto – konto klienta w Sklepie, są w nim gromadzone dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 10.  Formularz rejestracji ​- formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 11.  Formularz zamówienia – interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 12. Koszyk ​– element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 13. Produkt ​– produkt dostępny w Sklepie będący przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 14. Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego.
 1. KONTAKT ZE SKLEPEM
 1. Klient może porozumiewać się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Adres Sprzedawcy: ul. Mickiewicza 37/58, 01 – 625 Warszawa.
 3. Adres e-mail Sprzedawcy:……...
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: ……………….
 1. INFORMACJE OGÓLNE
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie na stronie www.suncanna.pl są wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 1. ZAWARCIE UMOWY I REALIZACJA ZAMÓWIENIA
 1. Rejestracja w ramach Sklepu internetowego jest opcjonalna. Klient może złożyć zamówienie bez dokonania rejestracji w Sklepie, po zapoznaniu się z niniejszym Regulaminem i jego akceptacji.
 2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na stronie Sklepu.
 3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do doręczeń, nr telefonu oraz NIP w przypadku gdy Klient chce otrzymać fakturę VAT.
 4. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na stronę internetową Sklepu i dokonać wyboru towaru podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
 5. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
 6. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranego Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
 7. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać m. in. opis wybranych towarów, łącznej ceny oraz wszystkich innych kosztów.
 8. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku potwierdzającego złożenie Zamówienia.
 9. Informacje o towarach podane na stronach internetowych Sklepu stanowią ofertę, w rozumieniu art. 66 Kodeksu Cywilnego.
 10. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu. Umowę traktuje się za zawartą z momentem wpływu zamówienia Klienta do systemu informatycznego Sklepu Internetowego, pod warunkiem zgodności Zamówienia z Regulaminem.
 11. Po zawarciu umowy, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
 12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
 13. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówień w przypadku niekompletności lub nieprawidłowości danych zawartych w zamówieniu.
 14. Wszystkie ceny towarów ze sklepu internetowego są podane w złotych polskich i są cenami brutto uwzględniającymi podatek VAT.
 15. Do każdego zakupu Sklep dołącza zgodnie z życzeniem Klienta paragon fiskalny lub fakturę VAT.
 16. Dostawa Produktu do Klienta jest odpłatna, chyba że Umowa Sprzedaży stanowi inaczej. Koszty dostawy Produktu (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe) są wskazywane Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży
 17. Na końcową (ostateczną) kwotę do zapłaty przez Klienta składa się cena za produkt oraz koszt dostawy (w tym opłaty za transport, dostarczenie i usługi pocztowe).
 18. Klient może skorzystać z następujących metod dostawy lub odbioru zamówionego Produktu: a. Przesyłka kurierska, przesyłka kurierska pobraniowa,

b. Przesyłka kurierska, za pośrednictwem firmy kurierskiej wyznaczonej przez Klienta,

c. Odbiór osobisty dostępny pod adresem: ……

 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:

a. Płatność przy odbiorze

b. Płatność za pobraniem

c. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy

 1. Termin dostawy Produktu do Klienta wynosi do 14 dni roboczych, chyba że w opisie danego Produktu lub w trakcie składania Zamówienia podano krótszy termin. Początek biegu terminu dostawy Produktu do Klienta liczy się w następujący sposób:

a. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności przelewem, płatności elektronicznych lub kartą płatniczą – od dnia uznania rachunku bankowego lub rachunku rozliczeniowego Sprzedawcy.
b. W przypadku wyboru przez Klienta sposobu płatności gotówką za pobraniem – od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży.

 1. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
 1. Konsument może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dostarczenia Produktu Konsumentowi.
 3. W przypadku Umowy, która obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, termin wskazany w ust. 1 biegnie od dostawy ostatniej rzeczy, partii lub części.
 4. Konsument może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.
 5. Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle Konsumentowi na podany przez Konsumenta adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.
 7. Skutki odstąpienia od Umowy:

a. W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

b. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.

c. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

d. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania Produktu z powrotem lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

e. Konsument powinien odesłać Produkt na adres Sprzedawcy podany w niniejszym Regulaminie niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od Umowy. Termin zostanie zachowany, jeśli Konsument odeśle Produkt przed upływem terminu 14 dni.

f. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, także koszty zwrotu Produktu, jeśli ze względu na swój charakter Produkt ten nie mógł zostać w zwykłym trybie odesłany pocztą.

g. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości Produktu wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu.

 1. REKLAMACJA I GWARANCJA
 1. Umową sprzedaży objęte są wyłącznie Produkty nowe.
 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność z tytułu niezgodności towaru z umową.
 3. W przypadku wystąpienia wady zakupionego u Sprzedawcy Produktu, Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym lub prawo do skorzystania z gwarancji, którą objęty jest Produkt (zgłoszenie reklamacyjne).
 4. Roszczenia z tytułu rękojmi lub gwarancji należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.
 5. Zaleca się, aby w zgłoszeniu reklamacyjnym zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Zgłoszenie reklamacyjne obejmuje przekazanie sprzedawcy: zakupionego towaru, (kopii) dowodu zakupu lub innego potwierdzenia dokonania zakupu, opisu niezgodności z umową oraz żądania Klienta.
 7. Sprzedawca ustosunkowuje się do reklamacji w ciągu 14 dni kalendarzowych od otrzymania zgłoszenia. Jeżeli Klientem jest Konsument, a Sprzedawca nie ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego terminie 14 dni, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.
 8. Warunkiem uznania reklamacji dotyczących uszkodzeń lub braków powstałych podczas transportu jest sporządzenie protokołu szkodowego sporządzonego i podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki w momencie dostawy. Reklamacja winna być zgłoszona u dostawcy przesyłki. Sprzedawca nie odpowiada za uszkodzenie przesyłki przez przewoźnika.
 9. W przypadku reklamacji produktu Klient jest zobowiązany do odpowiedniego zabezpieczenia przesyłki w trakcie transportu zwrotnego. Koszty zwrotu towaru ponosi Klient. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń zwróconych towarów wynikłych z powodu użytkowania niezgodnego z zaleceniami producenta, koszt naprawy ponosi Klient.
 10. W przypadku uznania reklamacji, koszt transportu pokrywany jest przez Sprzedawcę.
  Reklamowany lub zwracany towar prosimy przesyłać na adres firmy:
  Suncanna Sp. z  o.o. Sp. k.
  Ul. Mickiewicza 37/58
  01 – 625 Warszawa
 11. Sprzedawca nie odbiera przesyłek wysyłanych przez Klientów “za pobraniem” bez uprzedniej pisemnej zgody udzielonej Klientowi.
 1. WYMAGANIA TECHNICZNE
 1. W celu korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu Sklepu oraz składania zamówień na Produkty, niezbędne są:

a. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Internet Explorer, Gogle Chrome, Mozilla Firefox,

b. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail),

 1. DANE OSOBOWE
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedawca.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, wypełnienia obowiązków podatkowych, ewentualnie przeprowadzenia przez Sprzedawcę procedury reklamacyjnej.
 3. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 5. Informacja odnośnie przetwarzania i dostępu do danych osobowych wymagana zgodnie z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE znajduje się na stronie internetowej www.suncanna.pl w zakładce Polityka Prywatności.
 1. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Umowy zawierane poprzez Sklep internetowy zawierane są w języku polskim.
 2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa, zmiany sposobów płatności i dostaw – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. Zmienione zapisy Regulaminu są wiążące od momentu ich opublikowania na witrynie. Osoby korzystające zobowiązane są systematycznie przeglądać treść Regulaminu.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności: Kodeksu cywilnego; ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną; ustawy o prawach konsumenta, ustawy o ochronie danych osobowych, Rozporządzenia RODO.