POLITYKA PRYWATNOŚCI
www.suncanna.pl
POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Poniższa Polityka Prywatności zawiera zasady zbierania oraz wykorzystywania przez Sklep Internetowy www.suncanna.pl danych osobowych zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwany dalej RODO).

2. Wyjaśnia w jakim, zakresie, celu oraz na jakiej podstawie Sklep Internetowy www.suncanna.pl przetwarza dane osobowe, jak również jakie prawa przysługują Użytkownikom stron w domenie www.suncanna.pl w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

3. Dane osobowe to wszelkie informacje, które mogą identyfikować osobę/Użytkownika takie jak: imię i nazwisko, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz adres do doręczenia zakupów etc.

4. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Franciszek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Suncanna Franciszek Piotrowski ul. Mickiewicza 37/58; 01-625 Warszawa NIP 5252518756REGON: 382120840, za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.suncanna.pl

5. Dane osobowe są zbierane w minimalnym możliwym zakresie. Przy zbieraniu tych danych Sklep Internetowy www.suncanna.pl staram się zapewnić ich rzetelność jak również aktualność. Jeżeli zebrane dane osobowe przestaną być niezbędne w danym celu oraz nie ma prawnego obowiązku ich przechowywania, wówczas w miarę możliwości Sklep Internetowy www.suncanna.pl stara się je usunąć, zniszczyć lub trwale uniemożliwić ich powiązanie z określoną osobą.

RODZAJE ZBIERANYCH DANYCH OSOBOWYCH

Dane osobowe które Sklep Internetowy Suncanna Franciszek Piotrowski zbiera bezpośrednio:

 

• Przez formularz kontaktowy w zakładce „Kontakt” imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu. Sklep Internetowy wykorzystuje powyższe dane wyłącznie w celu zwrotnego kontaktu oraz udzielenia odpowiedzi na zadane przez Użytkownika zapytanie.

 

• Poprzez koszyk zamówień (złożenie zamówienia): imię i nazwisko; adres e-mail , numer telefonu oraz dane adresowe dla dostaw towarów (nazwa odbiorcy, ulica, numer domu, numer lokalu, kod pocztowy, miejscowość, kraj), wyłącznie w związku z zawarciem umowy sprzedaży z Sklepem Internetowym www.suncanna.pl. Dane osobowe w tym przypadku przetwarzane są wyłącznie na potrzeby zrealizowania zamówienia oraz tylko w takim zakresie w jakim jest to konieczne do prawidłowego wykonania umowy

sprzedaży.

 

• Poprzez formularz zapisu do newslettera: adres e-mail. Uzyskane w ten sposób dane są wykorzystywane

tylko w celu przesyłania informacji handlowych (np. o nowościach czy akcjach promocyjnych).

PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE
W ZWIĄZKU Z RODO

W związku z przetwarzaniem przez Franciszka Piotrowskiego prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą Suncanna Franciszek Piotrowski ul. Mickiewicza 37/58; 01-602 Warszawa NIP: 525-251-87-56 REGON: 382120840, który za pośrednictwem Sklepu Internetowego www.suncanna.pl zawiera umowy sprzedaży i świadczy usługi drogą elektroniczną, danych osobowych Użytkowników, osobom których dane są przetwarzane przysługuje szereg praw wynikających z „RODO”, w szczególności:

1. Prawo do dostępu –Użytkownikowi przysługuje prawo uzyskania potwierdzenia, czy dane osobowe Użytkownika są faktycznie przez Sklep Internetowy www.suncanna.plprzetwarzane. Jeżeli dane są faktycznie przetwarzane, to Użytkownikowi przysługuje prawo do uzyskania następujących informacji:

• o celu w jakim przetwarzane są dane osobowe (np. realizacja umowy, etc.),
• o kategoriach danych osobowych, które podlegają przetwarzaniu (np. imię, nazwisko, dane adresowe),

• o odbiorcach lub kategoriach odbiorców, którym dane osobowe zostały lub zostaną ujawnione, w szczególności o odbiorcach, którzy są zlokalizowani poza obszarem UE

• w miarę możliwości planowanym okresie przechowywania danych osobowych, a gdy nie jest to możliwe, kryteria ustalania tego okresu,

• o przysługujących uprawnieniach takich jak prawo do żądania od administratora sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych oraz do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania - o ile te konkretne prawo w konkretnym przypadku przysługują),

• o uprawnieniu do wniesienia skargi do organu nadzorczego,

• o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym o profilowaniu oraz istotne informacje o zasadach ich podejmowania, a także o znaczeniu i przewidywanych konsekwencjach takiego przetwarzania dla osoby, której dane dotyczą.

2. Prawo do usunięcia danych czyli prawo do “bycia zapomnianym” – Użytkownik ma prawo do żądania od Sklepu Internetowego www.suncanna.pl niezwłocznego usunięcia danych osobowych, jeżeli zachodzi jedna z poniższych okoliczności:

• dane osobowe nie są już potrzebne do celów, do których zostały zgromadzone lub przetworzone w inny sposób;

• Użytkownik odwoła zgodę, na podstawie której odbywało się przetwarzanie jak również nie będzie istniała inna podstawa prawna do przetwarzania;

• Użytkownik złoży sprzeciw wobec przetwarzania jak również nie będą istniały nadrzędne uzasadnione podstawy do przetwarzania. Z tą chwilą dane osobowe Użytkownika zostaną usunięte ze zbiorów Sklepu Internetowego www.suncanna.pl;

• •

dane osobowe były przetwarzane wbrew przepisom prawa;
usunięcie danych osobowych jest konieczne do spełnienia obowiązku wynikającego z przepisów prawa.

3.
przetwarzanie danych osobowych ograniczy się tylko oraz wyłącznie do przechowywania danych osobowych w poniższych sytuacjach:

Prawo do ograniczenia przetwarzania - w przypadku zgłoszenia takiego żądania przez Użytkownika,

• Użytkownik podważa prawidłowość danych osobowych – na okres pozwalający administratorowi sprawdzić prawidłowość tych danych;

• przetwarzanie jest niezgodne z prawem i zamiast usunięcia Użytkownik żąda ograniczenia wykorzystywania danych osobowych;

• administrator nie potrzebuje już danych osobowych do celów, w jakich były przetwarzane, jednak osobie, której dane dotyczą są one potrzebne do wysunięcia, wykonania lub obrony roszczeń z tytułu prawa;

• Użytkownik złożył sprzeciw wobec przetwarzania, który będzie skuteczny w momencie wyjaśnienia czy sprzeciw jest uzasadniony.

4. Prawo do przenoszenia danych – Użytkownik ma możliwość zdecydowania, że dane osobowe zostaną przez nas przekazane bezpośrednio innemu administratorowi, o ile jest to możliwe pod względem technicznym, gdy:

  • przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody,

  • przetwarzanie odbywa się z wykorzystaniem metod zautomatyzowanych.

    5. Prawo do sprostowania- Użytkownik ma prawo do zażądania od Sklepu Internetowego www.suncanna.pl niezwłocznego sprostowania nieprawidłowych danych osobowych. Ponadto, z Użytkownik ma prawo do zażądania uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

    6. Prawo do wniesienia skargi – Użytkownik ma prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego odpowiedzialnego za ochronę danych. Właściwym organem nadzorczym w Polsce jest Urząd

Ochrony Danych Osobowych.

Suncanna Franciszek Piotrowski ul. Mickiewicza 37/58; 01-602 Warszawa NIP: 525-251-87-56 REGON: 382120840, pod adresem www.suncanna.pl prowadzi sklep internetowy za pośrednictwem sklepu internetowego www.suncanna.pl jako administrator danych odpowiada za realizację tych praw w myśl obowiązujący0ch przepisów prawa. W przypadku wszelkich pytań i próśb dotyczących zakresu jak również realizacji praw oraz potrzeby skorzystania z określonego uprawnienia w zakresie ochrony danych osobowych prosimy o kontakt z Inspektorem Ochrony Danych: ...suncanna@gmail.com

ZAKRES PRZETWARZANIADANYCH

Suncanna Franciszek Piotrowski przetwarza dane osobowe jedynie w celach wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności i przetwarza dane osobowe jedynie gdy:

• Użytkownik jest proszony o wyrażenie zgody na przetwarzanie danych w oznaczonym celu (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

• przetwarzanie jest niezbędne do wypełniania zobowiązań wobec Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), jeżeli jest lub będzie stroną umowy w związku z dokonywanym w Sklepie Internetowy www.suncanna.pl , zakupu towarów jak również podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą.

• przetwarzanie jest konieczne w celu wywiązania się z obowiązków prawnych lub wprost nakazuje to przepis prawa (art. 6 ust. 1 lit. c RODO).

• przetwarzanie jest niezbędne dla realizacji uzasadnionych interesów administratora lub strony trzeciej i nie wpływa nadmiernie na podstawowe prawa i wolności Użytkownika (art. 6 ust. 1 lit. f RODO)

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Suncanna Franciszek Piotrowski ul. Mickiewicza 37/58; 01-602 Warszawa NIP : 525-251-87-56 REGON: 382120840,który pod adresem www.suncanna.pl prowadzi Sklep Internetowy udostępnia dane osobowe Użytkowników tylko takim podmiotom i organizacjom, które je chronią oraz postępują zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa o ochronie danych osobowych.

2. Dane osobowe gromadzone są tylko wtedy, gdy sam Użytkownik e udostępnia te dane, w szczególności wypełniają formularz lub przesyłając wiadomość e-maila, w ramach zamówienia towarów, usług lub kierowania zapytań.

3. Dane Użytkownika mogą być przekazane następującym odbiorcom:

• operatorom pocztowym, kurierom i dostawcom, w przypadku, gdy będzie to niezbędne do realizacji dostawy na rzecz Klienta;

• podmiotom prowadzącym działalność doradczą, audytorską;

• agencjom marketingowym, jeżeli Sklep Interentowy www.suncanna.pl uzyskał zgodę Użytkownika na wykorzystywanie danych do przesyłania informacji handlowej lub innej komunikacji marketingowej, czy też będzie to dopuszczalne na podstawie uzasadnionego interesu administratora;

• podmiotom obsługującym płatności elektroniczne lub karty płatnicze w zakresie niezbędnym do obsługi płatności realizowanej przez Klienta;

• dostawcom usług zaopatrujący administratora w rozwiązania techniczne, informatyczne, umożliwiające prowadzenie sklepu internetowego oraz świadczonych za jego pośrednictwem usług w tym przede wszytkim dostawcom oprogramowania komputerowego, dostawom poczty elektronicznej oraz hostingu:

• dane również mogą być przekazywane, podmiotom lub instytucjom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązującego prawa np. organom ścigania w razie wystosowania przez nie żądania udostępnienia danych, na odpowiedniej podstawie prawnej (np. dla potrzeb toczącego się postępowania karnego);

• innym podmiotom, jeżeli będzie to uzgodnione z Użytkownikiem.

Powyższe podmioty nie podejmują samodzielnie decyzji w przedmiocie przetwarzania danych osobowych. Przetwarzanie przez ww. podmioty danych osobowych ma miejsce wyłącznie w zakresie, w jakim jest to konieczne dla prowadzenia działalności przez administratora oraz nie wykracza poza zakres celów wskazanych w niniejszej Polityce Prywatności.

Sklep Internetowy Suncanna Franciszek Piotrowski ul. Mickiewicza 37/58; 01-602 Warszawa NIP...REGON: ... :, zobowiązuje się nie sprzedawać jak również nie przekazywać w inny odpłatny sposób danych osobowych Użytkowników podmiotom trzecim.

Jeżeli Sklep Internetowy www.suncanna.pl przekazuje dane osobowe odbiorcom spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego (EOG), ma to miejsce tylko wtedy, jeżeli w stosunku do tego trzeciego kraju, Komisja Europejska potwierdziła stosowny poziom ochrony danych

Franciszek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Suncanna Franciszek Piotrowski ul. Mickiewicza 37/58; 01-602 Warszawa NIP: 525-251-87-56 REGON: 382120840,.:, który pod adresem www.suncanna.pl prowadzi Sklep Internetowy zawiera umowy powierzania z wymienionymi wyżej usługodawcami mające na celu chronić prywatność Użytkowników. Sklepu Internetowego www.suncanna.pl Powyżsi usługodawcy mogą przetwarzać dane osobowe jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownik jedynie j w zakresie oraz na czas, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.

.

ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE

1. Dane osobowe Użytkowników/Klientów są przetwarzane w sposób zautomatyzowany jak również mogą być profilowane.

2. W każdym czasie Użytkownik może wnieść sprzeciw odnośnie profilowania.

3. Od momentu wniesienia sprzeciwu Sklep Internetowy www.suncanna.pl nie może przetwarzać tych danych osobowych, chyba że istnienieją ważne prawne podstawy do przetwarzania, nadrzędne wobec interesów, praw oraz wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

ŚRODKI PODJĘTE DO ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA DANYCH OSOBOWYCH

1. Franciszek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Suncanna Franciszek Piotrowski ul. Mickiewicza 37/58; 01-602 Warszawa NIP... :, który za pośrednictwem sklepu internetowego www.suncanna.pl zawiera umowy sprzedaży i świadczy usługi drogą elektroniczną stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzania danych osobowych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe.

2. Dostęp do danych osobowych mają wyłącznie osoby oraz podmioty upoważnione do ich przetwarzania oraz zobowiązane do zachowania tych danych w poufności. Wszelkie podmioty, którym powierzono przetwarzanie danych osobowych na podstawie umowy, zobowiązane są do ich ochrony stosując odpowiednie środki bezpieczeństwa oraz będą zobowiązane do nieprzekazywania danych osobowych Użytkowników bez zgody i wiedzy Sklepu Internetowego www.suncanna.pl

OKRES PRZECHOWYWANIA

Okres przetwarzania danych osobowych jest uzależniony od celu, w jakim dane są przetwarzane.

 

1. Realizacja zamówień: W zakresie, w jakim dane osobowe są przetwarzane dla celów realizacji zamówień, będziemy je przetwarzać przez okres obowiązywania umowy dotyczącej transakcji, przy czym możemy przedłużyć ten okres o okres przedawnienia roszczeń Użytkownika, jeżeli przetwarzanie tych danych będzie niezbędne w celu ustalenia lub dochodzenia roszczeń, a także w celu obrony przed roszczeniami tego typu.

 

2. Przechowywanie dokumentacji dla celów wykazania spełnienia obowiązków wynikających z przepisów prawa, w szczególności ustawy o rachunkowości i ustawy – Ordynacja podatkowa: Okres wskazany we właściwych przepisach prawa.

 

4. Dochodzenie lub obrona roszczeń jakie może podnosić administrator lub jakie mogą być podnoszone wobec administratora: Dane są przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez administratora, nie dłużej jednak niż przez okres przedawnienia roszczeń w stosunku do osoby, której dane dotyczą, z tytułu prowadzonej przez administratora działalności gospodarczej. Okres przedawnienia określają przepisy prawa, w szczególności kodeksu cywilnego.

    1.Formularz kontaktowy: Do momentu cofnięcia zgody

    2.Działania statystyczne : Do momentu wniesienia sprzeciwu

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Użytkownik/ Klient w przypadku jakichkolwiek pytań, zastrzeżeń lub wątpliwości, dotyczących treści niniejszej Polityki Prywatności, lub sposobu w jaki przez Sklep Internetowy www.suncanna.pl przetwarzane są dane osobowe, jak również skargi dotyczące tych kwestii, prosimy o przesłanie wiadomości pocztą elektroniczną na adres wymieniony w § 3 niniejszej Polityki (PRAWA PRZYSŁUGUJĄCE W ZWIĄZU Z RODO).

 

2. Zachęcamy przy tym, aby przed wniesieniem skargi w celu najszybszego i dogodnego rozwiązania wszelkich kwestii związanych z danymi osobowymi skontaktować się uprzednio z administratorem i o ile będzie to możliwe tą drogą wyjaśnić wątpliwości, czy rozwiązać powstały problem.

 

3. Franciszek Piotrowski prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Suncanna Franciszek Piotrowski ul. Mickiewicza 37/58; 01-602 Warszawa NIP: 525-251-87-56 REGON: 382120840, zastrzega sobie prawo do wprowadzenia koniecznych zmian oraz uaktualnień do niniejszej Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na naszej stronie internetowej. Po dokonaniu zmiany Polityka Prywatności ukaże się na stronie z nową datą.

ADRES

ul. Mickiewicza 37/58

01-602 Warszawa

KONTAKT

e-mail: suncanna@gmail.com

HELP
  • Ikona szara Facebook
  • Grey Instagram Icon

© 2018 by Suncanna

0