Polityka prywatności

 1. Polityka prywatności sklepu internetowego ma charakter informacyjny i zawiera zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych przez Administratora w sklepie internetowym, w tym podstawy, cele i okres przetwarzania danych osobowych oraz prawa osób, których dane dotyczą.
 2. Administratorem Państwa danych osobowych zbieranych za pośrednictwem sklepu internetowego działającego pod adresem www.suncanna.pl jest Suncanna Sp. z o.o. Sp.k. z siedzibą w Warszawie przy ul. Mickiewicza 37/58, 01 – 625 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział KRS pod nr 0000845374, REGON 386261419, NIP 5252825636, adres poczty elektronicznej: office@suncanna.pl – zwany dalej „Administratorem”.
 3. Państwa dane osobowe w sklepie internetowym przetwarzane są przez Administratora zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwanym dalej „RODO”.
 4. Korzystanie przez Państwa ze sklepu internetowego, w tym dokonywanie zakupów jest dobrowolne. Podanie danych osobowych przez korzystającego ze sklepu internetowego Klienta jest dobrowolne, ale konieczne w celu zawarcia umowy z Administratorem, realizacji umowy i prowadzenia dokumentacji wymaganej przepisami prawa
 5. Administrator zbiera Państwa dane osobowe w następujący sposób:
 6. dane są pozyskiwane  z chwilą zawarcia umowy,
 7. dane przekazywane w związku z prowadzeniem procedury reklamacyjnej.
 8. Państwa dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji następujących celów:
 9. zawarcie umowy i jej realizacja – art. 6 ust. 1 b RODO,
 10. wysyłka zakupionych towarów – art. 6 ust. 1 b RODO,
 11. wystawienie faktury VAT art. 6 ust. 1 c RODO,
 12. obsługa procesów reklamacyjnych – art. 6 ust. 1 b RODO,
 13. kontakt w sprawach dotyczących zawarcia umowy lub realizacji zgłoszenia z tytułu rękojmi lub gwarancji art. 6 ust. 1 b RODO,
 14. prowadzenie dokumentacji finansowo- księgowej, art. 6 ust. 1 c RODO
 15. Administrator zbiera od Państwa następujące dane:
 16. imię  i nazwisko,
 17. adres do doręczenia przesyłki,
 18. numer telefonu,
 19. adres e-mail,
 20. W zakresie niezbędnym do wykonania zawartej z Administratorem umowy, a także w zakresie niezbędnym do podjęcia przez Administratora działań na Państwa żądanie oraz wypełnienia ciążącego na Administratorze obowiązku prawnego – przetwarzanie Państwa danych osobowych następuje na podstawie przepisu prawa tj. art. 6 ust. 1 lit. b) oraz lit. c) RODO, bez konieczności wyrażenia przez Państwa zgody na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałym zakresie podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
 21. Administrator będzie udostępniał Państwa dane osobowe podmiotom trzecim jedynie w celu i w zakresie koniecznym do prawidłowego i należytego wykonania zawartej umowy oraz w celu wypełnienia obowiązków ustawowych ciążących na Administratorze (obsługa płatności, proces wysyłki, obsługa techniczna Administratora, dostawcy usług księgowych i prawnych). W związku z tym dane osobowe mogą być przekazane podmiotom trzecim na podstawie umowy o powierzeniu przetwarzania danych osobowych zawartej pomiędzy Administratorem, a tymi podmiotami, w szczególności w związku z dostawą i wysyłką towarów oraz usługami księgowymi.
 22. Dane osobowe nie są przekazywane do Państwa trzecich, w tym poza obszar Unii Europejskiej.
 23. Dane są przechowywane przez okres jaki jest:

1. wymagany przez przepisy prawa;

2. niezbędny do realizacji umowy;

3. niezbędny do dochodzenia lub obrany roszczeń, w tym w szczególności realizacji roszczeń gwarancyjnych.

 • Mają Państwo prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, także prawo żądać poprawienia swoich danych osobowych, ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz prawo do przenoszenia danych.
 • Maja Państwo prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie swoich danych osobowych w dowolnym momencie.
 • Mają Państwo prawo sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych. W przypadku sprzeciwu Administrator zaprzestanie dalszego przetwarzania Państwa danych osobowych, których dotyczył sprzeciw, chyba że będą istniały prawnie uzasadnione podstawy do ich dalszego przetwarzania.
 • Państwa dane nie będą podlegały profilowaniu.
 • Informujemy również, że przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi do krajowego organu nadzorczego Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. W przypadku przetwarzania Państwa danych osobowych w innych celach, zostaniecie Państwo o tym poinformowani.